לא ניתן להשתמש בפונקציית רכישת מידע ההתקן או בפונקציית האימות

אם אינך יכול להשיג את פרטי המכשיר, או שאינך יכול להשתמש בפונקציית ניהול מזהי המחלקה או בפונקציית אימות המשתמש, בדוק את הדברים הבאים.

גורם 1.

המכשיר כבוי, או שהכבל אינו מחובר כהלכה.
פתרון
בדוק את מצב המכשיר.

גורם 2.

ההגדרות עבור סביבת החיבור שלך לא הוגדרו כהלכה.
פתרון
אשר את האזור הניתן להדפסה של ההתקן, ותקן את נתוני ההדפסה ביישום שבו אתה משתמש.
בסביבת שרת הדפסה
התקן את Canon Driver Information Assist Service במחשב השרת באמצעות מתקין מנהל ההתקן.
התקן TCP/IP כפרוטוקול בסביבה שלך ממערכת ההפעלה CD-ROM שבה אתה משתמש.
כאשר המכשיר מחובר בסביבת חיבור USB או חיבור יציאות
אינך יכול להשתמש בפונקציות רכישת מידע המכשיר, ניהול מזהי מחלקה ואימות משתמשים. כמו כן, אינך יכול להשתמש בהם בסביבות חיבור היציאה הבאות:
סביבה שבה המחשב מחובר ישירות למכשיר באמצעות פונקציית SMB
סביבה שבה [אפשר צירוף מדפסת] בגיליון [יציאות] במסך מאפייני המדפסת של Windows * מופעלת
השתמש בסביבת חיבור אחרת כגון סביבת חיבור לרשת TCP/IP עבור קבלת מידע על המכשיר, ניהול מזהי מחלקה ופונקציות אימות משתמש.
עם זאת, ייתכן שניתן יהיה להשתמש בפונקציות באמצעות חיבור USB, בהתאם להתקן או למנהל ההתקן שבהם אתה משתמש.

גורם 3.

שם המכשיר ארוך מדי.
פתרון
אשר ששם ההתקן הרשום ברשימת המדפסות של Windows אינו חורג ממספר התווים הבא.
שם התקן: עד 209 תווים
שם השיתוף: עד 260 תווים
אם הוא חורג מהמספרים שלעיל, שנה את השם בגיליון [כללי] או [שיתוף] במסך מאפייני המדפסת של Windows *.

* ניתן להציג את מסך מאפייני המדפסת של Windows על ידי אחד מההליכים הבאים.
אם מוצג מ-[ הגדרות] בתפריט התחל
(1) הצג [מכשירים] > [מדפסות וסורקים] ← בחר את מכשיר היעד ← לחץ על [‏‏נהל].
(2) במסך [נהל את המכשירים שלך] יש ללחוץ על [מאפייני מדפסת].
אם מוצג מ-[לוח הבקרה]
(1) תצוגת [‏‏התקנים ומדפסות].
(2) מתוך רשימת המדפסות, יש ללחוץ על המכשיר להגדרה בעזרת הלחצן הימני בעכבר ← יש לבחור [מאפייני מדפסת] בתפריט המוצג.