> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det er flekker på utskriftene
4520-0E2

Det er flekker på utskriftene

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med driftsmiljøet. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Blir utskriften flekkete når du bruker maskinen i omgivelser med lav fuktighet?

Endre innstilling for <Lav luftfuktighetsmodus>. Forbedringeffekten er sterkere med <Modus 2> enn <Modus 1>. Prøv først med <Modus 1>.  
MERK
Hvis <Lav luftfuktighetsmodus> er angitt, kan utskriftstettheten bli lavere eller ujevn når maskinen brukes på et sted med høy luftfuktighet.

Oppstår det flekker på utskriften, avhengig av papirtype eller forholdene i miljøet?

Endre innstilling for <Korriger uskarpt bilde>. Forbedringseffekten er svakest med <Modus 1> og sterkest med <Modus 4>. Prøv justering ved å starte med <Modus 1>.  
MERK
Når du stiller inn sterkere forbedringseffekt, kan det resultere i lysere utskriftstetthet eller lavere utskriftshastighet. Dette kan også resultere i mindre skarpe kanter og grovere detaljer.
Hvis [Strekkodejusteringsmodus] er angitt i skriverdriveren, er innstillingen <Korriger uskarpt bilde> deaktivert.

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis hurtige temperaturendringer oppstår i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan føre til at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen i maskinen bli fjernet. Kondensfjerning kan utføres automatisk, som følge av temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.  

Oppstår det flekker på kopieringsjobben, avhengig av papirtype eller forholdene i miljøet?

Å endre innstilling for <Korr. uskarpt bilde ved kopi.> kan løse problemet. Forbedringseffekten er svakest med <Modus 1> og sterkest med <Modus 3>.  
MERK
Når du stiller inn sterkere forbedringseffekt, kan det resultere i lysere utskriftstetthet.