> Отстраняване на заседнала хартия > За засядането на хартия
439Y-05E

За засядането на хартия

Ако заседне хартия, на екрана се извежда <Заседнала хартия.>. Изберете <Напред>, за да видите лесни решения на този проблем.
Ако ви е трудно да разберете описаните на дисплея процедури, вижте в следващите раздели как да отстраните заседналата хартия.
Подаващо устройство Засядане на хартия в подаващото устройство
Многофункционална тава/касета за хартия Засядане на хартия в източника на хартия
Изходна тава Засядане на хартия в основния модул
Вътрешност Засядане на хартия в основния модул
Транспортен водач за двустранен печат Засядане на хартия в основния модул
Задна част Засядане на хартия в основния модул
ВАЖНО!
Не изключвайте устройството, когато отстранявате заседнала хартия
Изключването на устройството изтрива данните, които се отпечатват. Бъдете особено внимателни, когато получавате документи по факс.
Ако хартията се скъса
Отстранете всички остатъци от хартията, за да избегнете засядането им.
Ако хартията засяда нееднократно
Ударете странично стека с хартия върху равна повърхност, за да подравните ръбовете на хартията, преди да го заредите в устройството.
Проверете дали хартията е подходяща за устройството.  
Проверете дали в устройството не са останали фрагменти от заседнала хартия.
Не изваждайте със сила заседнала хартия от устройството
Изваждането на хартията със сила може да доведе до повреда на устройството. Ако не успеете да отстраните хартията, се свържете с местния упълномощен търговец на Canon или телефонната линия за помощ на Canon. Ако проблемът не може да бъде отстранен