> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Върху долния ръб на разпечатките се появяват петна
439Y-0E1

Върху долния ръб на разпечатките се появяват петна

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или има проблем с настройките на белите полета. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща. Също така задайте правилни настройки за формат и тип на хартията.

Отпечатвате ли данни без бели полета?

Този симптом се появява, ако поле е зададено на нула в драйвера за принтер. Уверете се, че документът за отпечатване има полета.
Раздел [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]