> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Поява на зацапване върху ръбовете на разпечатките
6SL7-043

Поява на зацапване върху ръбовете на разпечатките

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или има проблем с настройките на белите полета. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща. Също така задайте правилни настройки за формат и тип на хартията.

Отпечатвате ли данни без бели полета?

Този симптом се появява, ако поле е зададено на нула в драйвера за принтер. Уверете се, че документът за отпечатване има полета.
Раздел [Finishing]   [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Появява ли се зацапване върху разпечатките при продължителен печат? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Това явление може да възникне, когато отпечатвате продължително задания, съдържащи много изображения с полутонове*. Променете настройката на <Авт. почист. на фиксиращия модул> или <Редов. почист. фиксир. модул>. Чрез настройка на <Авт. почист. на фиксиращия модул> можете да конфигурирате автоматично почистване на фиксиращия модул, за да предотвратите появата на зацапване върху разпечатките. Ако зададете <Редов. почист. фиксир. модул> на по-високо ниво, честотата на редовното почистване се увеличава.  
*Полутоновете се използват за таблични клетки, графики, фонове на презентационни материали, фотографии и др.
ЗАБЕЛЕЖКА
При всяко почистване с <Авт. почист. на фиксиращия модул> се извежда лист хартия.
Ако настроите <Редов. почист. фиксир. модул> на по-високо ниво, скоростта на печат ще се забави.
Ако симптомът не се подобри след промяна на настройката на <Редов. почист. фиксир. модул> или ако не искате да задавате <Авт. почист. на фиксиращия модул>, извършете <Почистване на фиксиращия модул (намаляв. на зацапв. отзад на хартията)>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази операция ще бъде по-ефективна, ако се изпълнява около един час след завършване на предишната сесия за отпечатване.