> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Разпечатките са бледи
439Y-044

Разпечатките са бледи

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или количеството, оставащо в тонер касетите, да се изчерпва. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща. Също така задайте правилни настройки за формат и тип на хартията.

Използвате ли хартия с прекалено голямо съдържание на хартиен прах? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Използването на хартия с прекалено голямо съдържание на хартиен прах може да доведе до бледи или ивичести разпечатки. Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете <Кор. повр. из. от харт. прах> като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.

Разпечатките излизат ли бледи и с неравномерна наситеност в зависимост от типа на хартията и условията на работната среда?

Променете настройката за <Подобряване на фиксирането>. Промяната на настройката за режим може да разреши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Ефектът на подобрение е по-силен с <Режим 2>, отколкото с <Режим 1>. Първо опитайте с <Режим 1>.
Задаването на по-голям ефект на подобрение може да доведе до подвиване на разпечатките или забавяне на скоростта на печат.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Ако зададете като <Вкл.>, в празните области може да се появят остатъчни изображения.

Работната среда на устройството с висока влажност ли е? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете <Нам. петна тонер при фикс. 2> като <Режим 2>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Режим 2>, разпечатките може да се подвият.

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.  

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.  

Бледи ли са първите разпечатки, които правите след подмяна на тонер касетата с нова?

Първите разпечатки след подмяна на тонер касетите с нови може да излязат бледи. В такъв случай е възможно проблемът да се разреши, като зададете настройката <Нам. блед печ. сл. смяна кас.> като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, тя ще влезе в сила при следващата подмяна на тонер касетите.
След като подмените касетата, ще е необходимо определено време, докато тонерът се разпредели равномерно в касетата.