> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Появяват се ивици/неравномерност по разпечатките
439Y-046

Появяват се ивици/неравномерност по разпечатките

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или количеството, оставащо в тонер касетите, да се изчерпва. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Зацапано ли е стъклото за документи?

Почистете стъклото на скенера и долната страна на подаващото устройство.  

Почистихте ли фиксиращия модул?

Почистете фиксиращия модул.  

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.  

Работната среда на устройството с висока влажност ли е?

Променете настройката за <Режим за висока влажност>. Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете тази настройка като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, когато използвате устройството в среда с ниска влажност, отпечатаните изображения и текстове може да са размазани.

Разпечатките излизат ли бледи и с неравномерна наситеност в зависимост от типа на хартията и условията на работната среда?

Променете настройката за <Подобряване на фиксирането>. Промяната на настройката за режим може да разреши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Ефектът на подобрение е по-силен с <Режим 2>, отколкото с <Режим 1>. Първо опитайте с <Режим 1>.
Задаването на по-голям ефект на подобрение може да доведе до подвиване на разпечатките или забавяне на скоростта на печат.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Ако зададете като <Вкл.>, в празните области може да се появят остатъчни изображения.

Използвате ли хартия с прекалено голямо съдържание на хартиен прах? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Използването на хартия с прекалено голямо съдържание на хартиен прах може да доведе до бледи или ивичести разпечатки. Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете <Кор. повр. из. от харт. прах> като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.

Правилно ли са зададени функциите за коригиране на цветовото несъответствие или коригиране на нюанс на цвета?

Променете настройката за <Кориг. на несъотв. на цветове>. Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете тази настройка като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.
Променете настройката за <Реж. намал. ивици по бараб.>. Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете тази настройка като <Вкл.>.  

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.