> Проблеми при копиране/отпечатване > Ниска плътност на копията
439Y-01C

Ниска плътност на копията

Възможна причина може да е, че стъклото за документи или подаващото устройство са замърсени или настройките за копиране не са правилни. Проверете следното.

Стъклото за сканиране или подаващото устройство замърсени ли са?

Почистете стъклото на скенера или подаващото устройство.

Настройките за копиране правилни ли са?

От елементите за настройка на копирането проверете настройките за качество на изображението и корекция на плътността. Ако е необходимо, променете настройките.

Променили ли сте настройките за копиране по подразбиране?

Ако сте променили настройките по подразбиране чрез <Промяна на настр. по подразб. (Копиране)>, инициализирайте настройките, за да възстановите фабричните настройки по подразбиране.