> ข้อความและรหัสข้อผิดพลาด > การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละข้อความ
453J-04Y

การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละข้อความ

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละข้อความ
ถ้าคุณไม่สามารถส่งแฟกซ์หรือหรือหน่วยความจำเต็ม หรือคุณพบปัญหาในการทำงาน ข้อความจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
ตลับหมึกปลอมหรือที่ไม่ใช่ของ Canon อาจถูกใช้งานอยู่ ไม่สามารถแสดงปริมาณในตลับหมึกได้อย่างถูกต้อง
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบใบรับรอง
ไม่สามารถวิเคราะห์ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องได้
ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทปลายทางสำหรับปลายทางที่มีการ ลงทะเบียนไปยังกลุ่ม
ไม่สามารถค้นพบจุดเข้าใช้งาน
ไม่สามารถพิมพ์ได้ ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon หรือของปลอมอาจ ถูกใส่อยู่
ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลการรับ
ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้ โปรดตรวจสอบว่าแฟกซ์ถูกส่งอย่างถูกต้องโดยผู้ส่ง
ไม่สามารถระบุรูปภาพ
ไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากมีการระบุปลายทางมากกว่าหนึ่งปลายทาง
ไม่สามารถระบุปลายทางกลุ่มหรือหลายปลายทางได้ในเวลาเดียวกัน
ไม่สามารถระบุปลายทางกลุ่มได้เมื่อวางหู
ไม่สามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ได้ การส่งไปยังปลายทางที่ระบุถูกจำกัด
ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับตลับหมึก ตลับหมึกปลอมหรือที่ไม่ใช่ของ Canon อาจถูกใช้งานอยู่
การสื่อสารตลับหมึกผิดพลาด ไม่สามารถพิมพ์ได้ ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon หรือของปลอม อาจถูกใส่อยู่
เปลี่ยนรหัสผ่านการรับรองความถูกต้อง
ตรวจสอบการตั้งค่าการรับรอง
การทำสำเนาถูกจำกัด
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่า PSK
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากมีการใช้งานเกินจำนวนอุปกรณ์สูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อ จุดการเข้าถึงได้
ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่ออย่างง่ายผ่าน PC อุปกรณ์จะเริ่มต้นระบบใหม่
ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ LAN ไร้สายได้ ปิดและเปิดระบบจ่ายไฟหลัก แล้วกำหนดค่าการตั้งค่าอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ WPS ได้ โปรดรอสักครู่ แล้วกำหนดค่าการตั้งค่าอีกครั้ง
ไม่สามารถตรวจพบการเชื่อมต่อใดๆจากอุปกรณ์แบบไร้สาย
ไม่สามารถทำความสะอาด
ไม่สามารถทำการแก้ไขได้
ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องระบบเปิด ตรวจสอบการตั้งค่า WEP
ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันได้ ตรวจสอบการตั้งค่า WEP
การเชื่อมต่อโดยตรงสิ้นสุดลงแล้ว
การเชื่อมต่ออย่างง่ายผ่าน PC สิ้นสุดลงเนื่องจากหมดเวลา อุปกรณ์จะเริ่มต้นระบบใหม่
ตลับหมึกหมดอายุ
การแฟกซ์ถูกจำกัด
การรับรอง Google Cloud Print ผิดพลาด
การสื่อสาร Google Cloud Print ผิดพลาด
ป้อนกระดาษ
ปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่น้อย
หน่วยความจำเต็ม (การพิมพ์แบบปลอดภัย)
หน่วยความจำเต็ม (ข้ามข้อผิดพลาด)
การพิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำถูกจำกัด
ไม่มีการตอบกลับจากปลายทาง
ไม่มีการตอบสนองจากโฮสต์
กระดาษติดค้าง
การตั้งค่ากระดาษและขนาดที่ป้อนไม่ตรงกัน
เตรียมตลับหมึก
การพิมพ์ถูกจำกัด
การสแกนระยะไกลถูกจำกัด
การสแกนถูกจำกัด
ตั้งค่าข้อมูลการรับรองที่ถูกต้อง
ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้อง
การกำหนดและลงทะเบียนของปลายทางใหม่ถูกจำกัด
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องหมดอายุ
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องไม่ถูกต้อง
คอมพิวเตอร์ถูกจำกัด
หมายเลขแฟกซ์มีจำนวนหลักมากเกินไป
หน่วยความจำเต็ม
หน่วยความจำเต็ม ป้อนการตั้งค่าประเภทต้นฉบับอีกครั้ง
หน่วยความจำเต็ม การสแกนจะถูกยกเลิก คุณต้องการพิมพ์หรือไม่?
จำนวนของตัวอักษรที่ระบุไม่ถูกต้องหรือมีการใช้ตัวอักษร ที่ใช้ไม่ได้
หน่วยความจำ USB ถูกจำกัด
การตั้งค่าคีย์ WEP ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่า WEP
ใช้ UI ระยะไกลในการตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรับรอง ความถูกต้อง