> ปัญหายังคงอยู่ > เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้
6SHL-071

เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Canon ที่ได้รับอนุญาตหรือสายให้คำปรึกษาของ Canon
ข้อสำคัญ
อย่าถอดส่วนประกอบหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
หากคุณถอดส่วนประกอบหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง อาจไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน

เมื่อต้องการติดต่อ Canon

เมื่อต้องการติดต่อเรา โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (MF543x)
ตัวแทนที่คุณซื้อเครื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของคุณ (เช่น คุณทำอะไรไป และเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ (ที่พบบนป้ายด้านหลังเครื่อง)
หมายเหตุ
การตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์จากแผงควบคุมการทำงาน
เลือก <Status Monitor>  <ข้อมูลอุปกรณ์>  <หมายเลขผลิตภัณฑ์>