> ปัญหาอื่นๆ > ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการขาดแคลนความจุหน่วยความจำ
6SHL-06L

ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการขาดแคลนความจุหน่วยความจำ

เพิ่มความจุหน่วยความจำให้ว่าง
ถ้ามีงานส่งหรือพิมพ์อยู่ในคิว ให้รอจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์
พิมพ์ ส่ง หรือลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ