> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > จุดสีขาวปรากฏขึ้น
453J-049

จุดสีขาวปรากฏขึ้น

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่ดูดซับความชื้นไว้ใช่หรือไม่

เปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม  

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม

ติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างมากหรือไม่

เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่อง อาจเกิดการควบแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ภาพและข้อความซีดจางหรือเป็นด่างดวง ถ้าตั้งค่า <ควบคุมการควบแน่น> เป็น <เปิด> การควบแน่นภายในเครื่องจะหมดไป การขจัดการควบแน่นอาจดำเนินการโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
ข้อสำคัญ
ขณะที่การขจัดการควบแน่นทำงาน การพิมพ์อาจดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง และงานที่ออกมาอาจเป็นกระดาษเปล่า
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> คุณต้องเปิดเครื่องไว้เสมอเพื่อคงประสิทธิภาพในการขจัดการควบแน่น
หากคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> การตั้งค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน  

เมื่อทำการพิมพ์ 2 ด้าน เกิดพื้นที่ว่างตรงหัวกระดาษหรือไม่ (MF746Cx)

เมื่อทำการพิมพ์ 2 ด้านบนกระดาษเนื้อบาง ตรงบริเวณหัวกระดาษด้านหลังอาจเกิดพื้นที่ว่าง การตั้งค่า <แก้ไขจุดด่างบนด้านหลังกระดาษ> เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> คุณภาพการพิมพ์อาจได้รับผลกระทบ

เกิดพื้นที่ว่างตรงหัวกระดาษหรือไม่ (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

เมื่อพิมพ์บนกระดาษเนื้อบาง ตรงบริเวณหัวกระดาษอาจเกิดพื้นที่ว่าง การตั้งค่า <แก้ไขจุดด่าง> เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> งานพิมพ์อาจซีดจาง

ความเข้มการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอจนงานพิมพ์ดูเหมือนมีลักษณะคล้ายหยดน้ำหรือไม่

การตั้งค่า <ลดลายหยดน้ำ> เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> คุณภาพการพิมพ์อาจได้รับผลกระทบ

ปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อยหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเท่าใด และเปลี่ยนตลับหมึกตามความจำเป็น  
ตลับหมึกอาจถึงเวลาหมดอายุแล้วไม่ว่าระดับหมึกที่ปรากฏจะเป็นเช่นใดก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครื่องและวัสดุที่เสื่อมสภาพในตลับหมึก