> การนำกระดาษที่ติดออก > เกี่ยวกับกระดาษติด
453J-038

เกี่ยวกับกระดาษติด

ถ้ากระดาษติด <กระดาษติดค้าง> จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้เลือก <ถัดไป> เพื่อแสดงการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย
ถ้าขั้นตอนบนหน้าจอยากเกินความเข้าใจ ให้ดูส่วนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขกระดาษติด
MF746Cx
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
ชุดป้อนจ่าย กระดาษติดในชุดป้อนจ่าย
ถาดรับกระดาษ กระดาษติดในตัวเครื่อง
ถาดอเนกประสงค์/ถาดใส่กระดาษ กระดาษติดในแหล่งจ่ายกระดาษ
ด้านหลัง กระดาษติดในตัวเครื่อง
ข้อสำคัญ
เมื่อนำกระดาษที่ติดออก อย่าปิดเครื่อง
การปิดเครื่องจะลบข้อมูลที่กำลังพิมพ์อยู่ ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับเอกสารแฟกซ์
หากกระดาษฉีกขาด
นำเศษกระดาษทั้งหมดออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ติด
หากกระดาษติดซ้ำหลายครั้ง
เคาะปึกกระดาษบนพื้นราบให้ขอบของกระดาษเสมอกันก่อนโหลดใส่ในเครื่อง
ตรวจสอบว่ามีกระดาษที่เหมาะสมสำหรับเครื่องหรือไม่  
ตรวจสอบว่าไม่มีเศษกระดาษติดเหลืออยู่ในเครื่อง
อย่าใช้แรงฝืนดึงกระดาษที่ติดออกมาจากเครื่อง
การใช้แรงฝืนดึงกระดาษออกมาอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย หากคุณไม่สามารถนำกระดาษออกมา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Canon ที่ได้รับอนุญาตหรือสายให้คำปรึกษาของ Canon เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้