> ปัญหาทั่วไป > เครื่องไม่ทำงาน
453J-001

เครื่องไม่ทำงาน

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะเสียบสายไฟและสายเคเบิลไม่ถูกต้อง หรือเครื่องอยู่ในโหมดสลีป ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

เครื่องเปิดอยู่หรือไม่ เสียบสายไฟหรือไม่

หากเครื่องเปิดอยู่แต่ไม่ตอบสนอง ให้ปิดเครื่อง แล้วตรวจสอบว่าเสียบสายไฟถูกต้องหรือไม่ แล้วค่อยเปิดเครื่องใหม่
ถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับและเครื่อง แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง
ถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับ และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตัวอื่น
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟผ่านสายไฟหรือไม่ เปลี่ยนเป็นสายไฟเส้นอื่น หรือใช้โวลต์มิเตอร์ตรวจสอบว่าสายไฟขาดหรือไม่

เพิ่งเปิดเครื่องใช่้หรือไม่

รอสักครู่จนกว่าเครื่องจะเริ่มทำงาน

เสียบสายเคเบิลทั้งหมดถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าเสียบสายเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้จำพอร์ตเสียบสายสลับกัน
พอร์ต USB (สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB)
พอร์ต USB (สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์)
พอร์ต LAN
แจ็คสายโทรศัพท์

เปิดใช้งานโหมดสลีปหรือไม่

ถ้าคุณปล่อยเครื่องทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะเข้าสู่โหมดสลีปเพื่อประหยัดพลังงาน โดยคุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ ในการออกจากโหมดสลีป ให้กดปุ่มที่มีเครื่องหมาย