> คำถามที่พบบ่อย > การส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับทางอีเมล
6SHL-002

การส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับทางอีเมล

กำหนดค่าให้เครื่องส่งต่อแฟกซ์ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนในสมุดที่อยู่โดยอัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งต่อในสมุดที่อยู่

1
เลือก <สมุดที่อยู่> ในหน้าจอ Home
2
เลือก <ลงทะเบียนปลายทาง>
หากหน้าจอที่แจ้งให้คุณป้อน PIN สมุดที่อยู่ปรากฎขึ้น
3
เลือก <อีเมล> เป็นประเภทปลายทาง
4
เลือก <ชื่อ> และป้อนชื่อเพื่อลงทะเบียนในสมุดที่อยู่
สามารถเลือกว่าจะลงทะเบียน <ชื่อ> หรือไม่ก็ได้ แต่หากคุณลงทะเบียน <ชื่อ> จะทำให้สามารถค้นหาปลายทางโดยเรียงตามตัวอักษรได้
5
เลือก <นำไปใช้>
6
เลือก <ที่อยู่อีเมล> และป้อนที่อยู่อีเมลที่จะลงทะเบียน
7
เลือก <นำไปใช้>
8
เลือก <ลงทะเบียนเป็น>
9
เลือก <รายการที่ชื่นชอบ> หรือ <การโทรที่มีรหัส>
หากคุณเลือก <การโทรที่มีรหัส> ให้เลือกหมายเลขปลายทางหรือเลือก <ใช้ปุ่มตัวเลข> และป้อนหมายเลขปลายทาง
10
เลือก <นำไปใช้>
การลงทะเบียนที่อยู่อีเมลในสมุดที่อยู่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าให้เครื่องส่งต่อแฟกซ์โดยอัตโนมัติ

1
เลือก <เมนู> ในหน้าจอ Home
2
เลือก <การตั้งค่าฟังก์ชัน>  <รับ/ส่งต่อ>  <การตั้งค่าแฟกซ์>
3
เลือก <การตั้งค่าการส่งต่อ>  <ฟังก์ชันการส่งต่อ>
4
เลือก <เปิด> in <ใช้ฟังก์ชันการส่งต่อ>
5
ระบุที่อยู่และตั้งชื่อไฟล์สำหรับการส่งต่อ
1
เลือก <ปลายทางที่ส่งต่อ>
2
เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับที่อยู่อีเมลที่ต้องการส่งต่อจากสมุดที่อยู่
3
เลือก <นำไปใช้>
4
เลือก <ชื่อไฟล์> และกำหนดตัวอักษรที่จะใช้ตั้งชื่อไฟล์
หมายเหตุ
หากไม่กำหนดตัวอักษรให้กับ <ชื่อไฟล์> ระบบจะกำหนดชื่อไฟล์ในรูปแบบ: หมายเลขการจัดการการสื่อสาร (สี่หลัก)_วันที่และเวลาที่ส่ง_หมายเลขเอกสาร (สามหลัก).นามสกุลไฟล์ ตักอักษรที่กำหนดให้กับ <ชื่อไฟล์> จะอยู่ด้านหน้าชื่อไฟล์
6
เลือก <นำไปใช้>
การกำหนดค่าการส่งต่อแฟกซ์อัตโนมัติเป็นอันเสร็จสมบูรณ์
ตอนนี้เครื่องสามารถส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปยังปลายทางที่ระบุได้โดยอัตโนมัติ
หากการส่งต่อล้มเหลว
หากต้องการจัดเก็บเอกสารที่ส่งออกล้มเหลวไว้ในหน่วยความจำ