> ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา/การพิมพ์ > งานที่ออกมาเป็นกระดาษเปล่า
6SHL-032

งานที่ออกมาเป็นกระดาษเปล่า

ตรวจสอบสถานะของตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึกถูกต้องหรือไม่

ติดตั้งตลับหมึกอีกครั้ง  

ตลับหมึกถึงเวลาหมดอายุแล้วใช่หรือไม่

ตรวจสอบปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึก