> ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา/การพิมพ์ > ไม่สามารถทำสำเนา
6SHL-02Y

ไม่สามารถทำสำเนา

วางต้นฉบับให้ถูกต้อง