> ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนา/การพิมพ์ > ไม่แสดงเอกสารในหน้าจอการเลือกไฟล์ (การพิมพ์แบบปลอดภัย)
453J-019

ไม่แสดงเอกสารในหน้าจอการเลือกไฟล์ (การพิมพ์แบบปลอดภัย)

เมื่อพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเหลือน้อย เอกสารจะไม่ปรากฏขึ้นในหน้าจอสำหรับการเลือกไฟล์ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
ถ้ามีงานอยู่ในคิว ให้รอจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์
ถ้าจัดเก็บเอกสารที่ได้รับไว้ในหน่วยความจำ ให้พิมพ์หรือลบออก  
หากจัดเก็บเอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยในหน่วยความจำ ให้พิมพ์เอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยนั้น
สำหรับเอกสารที่มีจำนวนหลายหน้า ให้แบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนก่อนพิมพ์
ลดความละเอียดในการพิมพ์