> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > การสลับไปมาอัตโนมัติระหว่างโทรศัพท์และแฟกซ์ไม่สามารถทำได้
6SHL-03E

การสลับไปมาอัตโนมัติระหว่างโทรศัพท์และแฟกซ์ไม่สามารถทำได้

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะการตั้งค่าโหมดการรับหรือการตั้งค่ารับไม่ถูกต้อง หรือพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเหลือน้อย ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

กำหนดค่าเครื่องสำหรับการสลับไปมาอัตโนมัติระหว่างโทรศัพท์และแฟกซ์ใช่หรือไม่

ตรวจสอบว่าตั้งค่าโหมดการรับเป็น <แฟกซ์/โทรศัพท์ (สลับอัตโนมัติ)>, <เครื่องตอบรับ> หรือ <สลับเครือข่าย>  
เมื่อตั้งค่าเป็น <เครื่องตอบรับ> ให้ตรวจสอบว่าเครื่องตอบรับเชื่อมต่อกับเครื่องนี้และเปิดเครื่องโดยบันทึกข้อความเสียงตอบกลับได้อย่างถูกต้อง

พื้นที่ว่างในหน่วยความจำเหลือน้อยใช่หรือไม่

พิมพ์ ส่ง หรือลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ  

การตั้งค่าของ <เวลาเริ่มส่งเสียง> ไม่ได้สั้นเกินไปใช่หรือไม่

หากการตั้งค่าของ <เวลาเริ่มส่งเสียง> สั้นเกินไป อาจตรวจไม่พบการรับแฟกซ์จนส่งผลต่อเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ภายนอก ตั้งค่า <เวลาเริ่มส่งเสียง> ให้นานพอ  

สายโทรศัพท์ไม่ได้มีสภาพแย่ใช่หรือไม่

หากสายโทรศัพท์มีสภาพแย่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ <ความเร็วเริ่มต้นการรับ>  

เครื่องส่งสนับสนุนสัญญาณระบุตัวตนแฟกซ์ (สัญญาณ CNG) ใช่หรือไม่

สายเรียกเข้าจากเครื่องที่ไม่สามารถส่งสัญญาณระบุตัวตนแฟกซ์จะไม่สลับเครื่องนี้ให้เป็นโหมดการรับแฟกซ์ ให้รับแฟกซ์ด้วยตนเอง