> ปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์/โทรศัพท์ > ไม่สามารถพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับ
453J-01R

ไม่สามารถพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับ

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือตลับหมึกถึงเวลาหมดอายุแล้ว ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ใส่กระดาษที่สามารถพิมพ์เอกสารแฟกซ์ที่ได้รับได้อย่างถูกต้อง  
ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษ  

ติดตั้งตลับหมึกถูกต้องหรือไม่

ติดตั้งตลับหมึกอีกครั้ง  

ตลับหมึกถึงเวลาหมดอายุแล้วใช่หรือไม่

ตรวจสอบปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึก  

หากเอกสารที่ได้รับไม่สามารถพิมพ์แบบ 2 ด้านได้

ตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์ 2 ด้านของเอกสารแฟกซ์ที่ได้รับ