> ปัญหาเกี่ยวกับการสแกน > ไม่สามารถบันทึกเอกสารที่สแกนไว้ในคอมพิวเตอร์ได้
6SHL-03J

ไม่สามารถบันทึกเอกสารที่สแกนไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะวางต้นฉบับไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องสแกน ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

วางต้นฉบับถูกต้องหรือไม่

วางต้นฉบับให้ถูกต้อง  

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องสแกนหรือซอฟต์แวร์ใช่หรือไม่

ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องสแกนหรือซอฟต์แวร์อีกครั้ง