> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB > การเปิดเครื่องทำให้คอมพิวเตอร์เปิด
6SHL-02S

การเปิดเครื่องทำให้คอมพิวเตอร์เปิด

ซึ่งอาจเกิดในสภาพแวดล้อมที่ Mac และเครื่องนี้เชื่อมต่อระหว่างกันด้วยสาย USB
ถอดสาย USB แล้วเปิดเครื่อง การเชื่อมต่อโดยใช้ฮับ USB อาจช่วยแก้ไขปัญหานี้