> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Về Kẹt Giấy > Giấy Bị Kẹt trong Khay Nạp.
454C-05F

Giấy Bị Kẹt trong Khay Nạp.

Sử dụng quy trình sau để xóa bản gốc.
Nếu có bản gốc đang đặt trong khay nạp, hãy bỏ chúng ra ngoài, Sau đó thực hiện theo quy trình dưới đây. Không dùng nhiều sức để cố gỡ bỏ giấy kẹt từ máy ra. Nếu không thể gỡ giấy bị kẹt ra dễ dàng, hãy tiến hành bước tiếp theo.
1
Gỡ bản gốc bị kẹt từ nắp khay nạp ra.
1
Mở nắp khay nạp.
2
Kéo bản gốc ra nhẹ nhàng.
3
Nhấc khay chứa bản gốc, và nhẹ nhàng kéo bản gốc ra.
4
Đóng nắp khay nạp.
2
Gỡ bản gốc bị kẹt từ dưới khay nạp ra.
1
Mở khay nạp.
2
Kéo bản gốc ra nhẹ nhàng.
3
Nhẹ nhàng đóng khay nạp.
3
Đặt bản gốc lại lần nữa.