> Các Vấn Đề Khác > Không Thể Thực Hiện Lệnh Do Thiếu Dung Lượng Bộ Nhớ
6SHS-06U

Không Thể Thực Hiện Lệnh Do Thiếu Dung Lượng Bộ Nhớ

Tăng dung lượng bộ nhớ trống.
Nếu đang có công việc chờ gửi hoặc in, hãy chờ cho đến khi công việc được hoàn tất.
Thực hiện in, gửi hoặc xóa dữ liệu không cần thiết được lưu trữ trong bộ nhớ.