> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Đảo Chiều Giấy Bị Bẩn
454C-073

Đảo Chiều Giấy Bị Bẩn

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc bộ phận cố định bị bẩn. Kiểm tra như sau.

Bạn đã nạp giấy có cỡ nhỏ hơn dữ liệu in phải không?

Kiểm tra để đảm bảo rằng kích thước giấy khớp với kích thước của dữ liệu in.

Bạn đã làm sạch bộ phận cố định chưa?

Hãy lau sạch bộ phận cố định.