> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Giấy Bị Có Nếp Gấp Hoặc Bị Cuốn
6SHS-05C

Giấy Bị Có Nếp Gấp Hoặc Bị Cuốn

Nếu giấy có nếp gấp hoặc bị cuốn, hãy thử các giải pháp có thể sau đây.