> Các Vấn Đề Về Kết Nối Mạng LAN Không Dây > SSID Của Bộ Định Tuyến Không Dây Hoặc Điểm Truy Cập Để Sử Dụng Không Được Hiển Thị Trong Danh Sách Điểm Truy Cập
454C-05X

SSID Của Bộ Định Tuyến Không Dây Hoặc Điểm Truy Cập Để Sử Dụng Không Được Hiển Thị Trong Danh Sách Điểm Truy Cập

Nguyên nhân có thể là do SSID của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập sử dụng không đúng hoặc chưa được công bố. Kiểm tra như sau.

SSID có đúng không?

Kiểm tra xem bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập SSID mà bạn đã ghi có đúng chưa.  

Máy có được kết nối với mạng đúng cách không?

Kiểm tra kết nối mạng. Nếu vấn đề vẫn tồn tại ngay cả sau khi kiểm tra kết nối mạng đã đúng, hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập. Nếu cần, hãy cấu hình lại các cài đặt. Khi Máy Không Thể Kết Nối với Mạng LAN Không Dây

Bạn đã kiểm tra cài đặt của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập chưa?

Khi chế độ ẩn*1 hoặc BẤT KỲ từ chối kết nối nào*2 được kích hoạt, có thể là do SSID không được hiển thị. Định cấu hình cài đặt kết nối mạng LAN không dây với mục nhập thủ công.  
*1Chức năng vô hiệu hóa tính năng tự động phát hiện bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập SSID trên các thiết bị khác.
*2Chức năng trong bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập từ chối kết nối nếu SSID trên thiết bị đã kết nối được cài đặt thành "BẤT KỲ" hoặc trống.
Kiểm tra để đảm bảo rằng không có cài đặt kênh nào khác ngoài Kênh 1 đến Kênh 13. Khi sử dụng nhiều bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, ngăn chặn nhiễu tần số vô tuyến bằng cách cài đặt các kênh tách xa như "bộ định tuyến A: Kênh 1, bộ định tuyến B: Kênh 6, bộ định tuyến C: Kênh 11."
LƯU Ý
Cách kiểm tra hoặc định cấu hình cài đặt kênh, xem hướng dẫn sử dụng cho bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, hoặc liên hệ với nhà sản xuất.