> Các Vấn Đề Về Kết Nối Mạng LAN Không Dây > Không chắc chắn về SSID hoặc Mã Khóa Mạng Của Bộ Định Tuyến Không Dây hoặc Điểm Truy Cập Để Sử Dụng
454C-05W

Không chắc chắn về SSID hoặc Mã Khóa Mạng Của Bộ Định Tuyến Không Dây hoặc Điểm Truy Cập Để Sử Dụng

Kiểm tra SSID hoặc khóa mạng như sau.
Kiểm tra xem SSID có thể được tìm thấy trên bộ định tuyến không dây, thiết bị của điểm truy cập, hoặc hộp đóng gói không.
Kiểm tra SSID hoặc mã khóa mạng của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy nhập bằng cách sử dụng Trình Trợ Giúp Cài Đặt Không Dây Canon MF/LBP.