> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Tông Màu Không Phù Hợp
454C-048

Tông Màu Không Phù Hợp

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc có vấn đề với mặt giấy đang thực hiện in. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Việc in có được thực hiện trên mặt giấy phù hợp không?

Ở một vài loại giấy, một mặt giấy thích hợp cho việc in nhưng mặt bên kia thì không. Nếu chất lượng in kém, hãy thử in với mặt giấy ngược lại.

Bạn đã thực hiện điều chỉnh đầy đủ chưa?

Để đạt được kết quả sao chụp tối ưu, thực hiện <Điều Chỉnh Đầy Đủ>.