> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Về Kẹt Giấy > Kẹt Giấy trong Nguồn Giấy
454C-03C

Kẹt Giấy trong Nguồn Giấy

Gỡ giấy kẹt theo quy trình dành cho vị trí mà xảy ra kẹt giấy.
MF746Cx
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Khay đa năng Kẹt Giấy trong Khay Giấy Đa Năng
Ngăn giấy Kẹt Giấy trong Ngăn Giấy
Khay tay Kẹt Giấy trong Khay Tay
Ngăn giấy Kẹt Giấy trong Ngăn Giấy

Kẹt Giấy trong Khay Giấy Đa Năng

Nếu giấy đã có sẵn trong khay, hay lấy giấy ra trước. Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức kéo ra ngoài, phải làm theo quy trình dành cho vị trí kẹt giấy khác nhau như chỉ thị trong thông báo.
1
Gỡ giấy kẹt trong khay giấy đa năng.
1
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
2
Đóng khay.
2
Gỡ giấy bị kẹt bên trong máy.
1
Kéo ngăn giấy ra cho đến khi giấy dừng lại và sau đó vừa tháo ngăn giấy ra vừa nâng mặt trước lên.
2
Nhấn nút màu xanh lá cây.
Hạ thấp thanh truyền giấy xuống.
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
3
Đẩy thanh truyền giấy vào lại.
Ấn chặt thanh truyền giấy cho đến khi nó phát ra tiếng tách vào vị trí.
4
Cài đặt ngăn giấy.
Khi bạn lắp khay giấy vào với <Thôg Báo Kiểm Tra Cài Đặt Giấy> cài đặt thành <Bật>, màn hình xác nhận sẽ hiển thị.  
5
Chọn <Có> khi thông báo <Đã lấy tất cả giấy bị kẹt ra chưa?> hiển thị trên màn hình.
Khi quy trình dành cho việc kẹt giấy trong khu vực chứa bản in được hiển thị trên màn hình. Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (MF746Cx)

Kẹt Giấy trong Khay Tay

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức kéo ra ngoài, phải làm theo quy trình dành cho vị trí kẹt giấy khác nhau như chỉ thị trong thông báo.
1
Kéo ngăn giấy ra cho đến khi giấy dừng lại và sau đó vừa tháo ngăn giấy ra vừa nâng mặt trước lên.
2
Tháo thanh truyền giấy.
Giữ phần đáy của khay tay, và kéo thanh truyền giấy ra.
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
4
Cẩn thận lắp thanh truyền giấy thẳng vào.
Đẩy thanh truyền giấy trở lại thật chặt cho đến khi nó phát ra tiếng tách vào vị trí.
5
Cài đặt ngăn giấy.
Khi bạn lắp khay giấy vào với <Thôg Báo Kiểm Tra Cài Đặt Giấy> cài đặt thành <Bật>, màn hình xác nhận sẽ hiển thị.  
6
Chọn <Có> khi thông báo <Đã lấy tất cả giấy bị kẹt ra chưa?> hiển thị trên màn hình.

Kẹt Giấy trong Ngăn Giấy

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức kéo ra ngoài, phải làm theo quy trình dành cho vị trí kẹt giấy khác nhau như chỉ thị trong thông báo.
1
Kéo ngăn giấy ra cho đến khi giấy dừng lại và sau đó vừa tháo ngăn giấy ra vừa nâng mặt trước lên.
2
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
Khi module khay nạp giấy tùy chọn được gắn, nhẹ nhàng kéo giấy ra theo cùng cách như vậy.
3
Cài đặt ngăn giấy.
Khi bạn lắp khay giấy vào với <Thôg Báo Kiểm Tra Cài Đặt Giấy> cài đặt thành <Bật>, màn hình xác nhận sẽ hiển thị.  
4
Chọn <Có> khi thông báo <Đã lấy tất cả giấy bị kẹt ra chưa?> hiển thị trên màn hình.