> Vấn Đề Về Việc Gửi Tài Liệu Quét > Không Thể Gửi Tài Liệu Quét
454C-03W

Không Thể Gửi Tài Liệu Quét

Nguyên nhân có thể là do cài đặt gửi hoặc máy chủ sai. Kiểm tra như sau.
Vấn đề về kết nối giữa máy và máy tính có thể là một nguyên nhân có thể khác. Đồng thời xem các mục bên dưới.

Địa chỉ e-mail của máy có được đặt không?

Kiểm tra xem địa chỉ e-mail có được đặt đúng chưa.  

Thông tin đích có được chỉ định đúng không?

Kiểm tra xem thông tin đích có được chỉ định đúng không.  

Có thể gửi e-mail từ máy tính không?

Kiểm tra xem bạn có thể gửi e-mail khi sử dụng cùng một máy chủ thư cho máy không.

Cài đặt gửi e-mail có đúng không?

Kiểm tra cài đặt gửi e-mail cơ bản.  
Sử dụng UI Từ Xa để định cấu hình cài đặt chi tiết để xác thực POP trước khi gửi hoặc để liên lạc được mã hóa.  

Cài đặt máy chủ DNS hoặc máy chủ SMTP có đúng không?

Nếu không có e-mail nào có thể được gửi, hãy kiểm tra xem máy chủ DNS hoặc máy chủ SMTP có được đặt đúng chưa.

Thông tin máy chủ như mật khẩu có đúng không?

Kiểm tra xem mật khẩu đăng nhập và các mục thông tin máy chủ khác có được đăng ký đúng chưa.

Có phải là cỡ dữ liệu của các tập tin đính kèm quá lớn phải không?

Giảm cỡ dữ liệu của các tập tin gửi qua e-mail.  

Cài đặt gửi SMB có đúng không?

Kiểm tra cài đặt gửi SMB.
LƯU Ý
Có thể cần phải cài đặt bổ sung tuỳ thuộc vào mạng mà bạn đang sử dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc Quản Trị Viên Mạng của bạn.
Để kích hoạt TLS để gửi e-mail.  
Để thay đổi số cổng.