> Các Vấn Đề Về Kết Nối Mạng LAN Không Dây > Không Thể Chuyển Đổi Giữa Mạng LAN Có Dây Và Mạng LAN Không Dây
454C-03J

Không Thể Chuyển Đổi Giữa Mạng LAN Có Dây Và Mạng LAN Không Dây

Để chuyển đổi giữa mạng LAN có dây và mạng LAN không dây, bạn cần phải vận hành từ bảng thao tác của máy và cấu hình lại cài đặt mạng. Kiểm tra như sau.

Bạn có thực hiện thao tác chuyển đổi từ bảng thao tác của máy không?

Bạn không thể thay đổi phương thức kết nối mà không thực hiện thao tác chuyển đổi.  

Kiểm tra xem máy có kết nối đúng đến mạng LAN có dây hoặc mạng LAN không dây không?

Kiểm tra xem máy có kết nối đúng đến mạng LAN có dây hoặc mạng LAN không dây hay không.
LƯU Ý
Lưu ý rằng nếu bạn thay đổi cài đặt kết nối thành kết nối mạng LAN không dây từ cài đặt khác (kết nối USB hoặc mạng LAN có dây), bạn cần gỡ cài đặt trình điều khiển khỏi máy tính của mình rồi cài đặt lại chúng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng cho trình điều khiển có liên quan trên trang web hướng dẫn trực tuyến.