> Câu Hỏi Thường Gặp > Chuyển Tiếp Fax Nhận Được Qua E-mail
6SHS-002

Chuyển Tiếp Fax Nhận Được Qua E-mail

Định cấu hình máy để chuyển tiếp fax tự động đến địa chỉ e-mail đã đăng ký trong Danh Bạ. Hãy làm theo các bước sau.

Bước 1 Đăng ký địa chỉ e-mail chuyển tiếp trong Danh Bạ

1
Chọn <Danh Bạ> trên màn hình Home.
2
Chọn <Đăng Ký ĐĐích>.
Nếu màn hình nhắc bạn nhập mã PIN Danh Bạ xuất hiện,
3
Chọn <E-mail> làm loại điểm đích.
4
Chọn <Tên> và nhập tên để đăng ký vào Danh Bạ.
Đăng ký <Tên> là tùy chọn. Nếu bạn đăng ký <Tên>, điểm đích có thể tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái.
5
Chọn <Áp Dụng>.
6
Chọn <Địa Chỉ E-mail> và nhập địa chỉ e-mail để đăng ký.
7
Chọn <Áp Dụng>.
8
Chọn <Đăng Ký Là>.
9
Chọn <Ưa Thích> hoặc <Quay Số Mã Hóa>.
Nếu bạn chọn <Quay Số Mã Hóa>, chọn số của điểm đích hoặc chọn <Dùng Mã Khóa Số> và nhập số của điểm đích.
10
Chọn <Áp Dụng>.
Thao tác này hoàn tất quy trình đăng ký địa chỉ e-mail vào Danh Bạ.

Bước 2 Định cấu hình máy để chuyển tiếp fax tự động

1
Chọn <Menu> trên màn hình Home.
2
Chọn <Cài Đặt Chức Năng>  <Nhận/Chuyển Tiếp>  <Cài Đặt Fax>.
3
Chọn <Cài Đặt Chuyển Tiếp>  <Chuyển Tiếp Chức Năng>.
4
Chọn <Bật> trong <Dùng Chức Năng Chuyển Tiếp>.
5
Chỉ định địa chỉ và đặt tên tệp để chuyển tiếp.
1
Chọn <Chuyển Tiếp Điểm Đích>.
2
Chọn hộp kiểm địa chỉ e-mail để chuyển tiếp từ Danh Bạ.
3
Chọn <Áp Dụng>.
4
Chọn <Tên Tập Tin> và chỉ định một chuỗi ký tự sẽ được sử dụng trong tên tệp.
LƯU Ý
Nếu không chỉ định chuỗi ký tự với <Tên Tập Tin>, tên tệp sẽ được gán theo định dạng: số quản lý truyền thông (bốn chữ số)_ngày và thời gian gửi_số tài liệu (ba chữ số).tên phần mở rộng tệp. Chuỗi ký tự được chỉ định với <Tên Tập Tin> được thêm vào phần đầu của các tên tệp này.
6
Chọn <Áp Dụng>.
Thao tác này hoàn tất quy trình địnhcấu hình chuyển tiếp fax tự động.
Giờ đây, máy sẽ tự động chuyển tiếp mọi bản fax nhận được đến điểm đích đã chỉ định.
Nếu không chuyển tiếp được,
Để lưu trữ các tài liệu không được chuyển tiếp vào bộ nhớ,