> Vấn Đề Về Việc Sao Chụp/In > Mật Độ Sao Chụp Thấp
454C-01C

Mật Độ Sao Chụp Thấp

Một nguyên nhân có thể là do mặt kính hoặc khay nạp bị bẩn hoặc cài đặt sao chụp không phù hợp. Kiểm tra như sau.

Không phải là mặt kính hoặc khay nạp bẩn?

Làm sạch mặt kính hoặc khay nạp.

Cài đặt sao chụp có đúng không?

Trong số các mục cài đặt sao chụp, hãy kiểm tra cài đặt chất lượng hình ảnh và điều chỉnh mật độ. Nếu cần, hãy thay đổi cài đặt.

Bạn đã thay đổi cài đặt sao chụp mặc định phải không?

Nếu bạn đã thay đổi cài đặt mặc định bằng <Thay Đổi Cài Đặt Mặc Định (Sao Chụp)>, hãy khởi tạo cài đặt để khôi phục các cài đặt mặc định nhà máy.