> Vấn Đề Về Fax/Điện Thoại > Fax Đã Nhận Không Thể In Ra
6SHS-03C

Fax Đã Nhận Không Thể In Ra

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc hộp mực đã hết hạn sử dụng. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Nạp giấy mà tài liệu fax đã nhận có thể in đúng cách.  
Kiểm tra cài đặt cỡ giấy.  

Các hộp mực in đã được lắp đúng chưa?

Lắp lại các hộp mực in.  

Hộp mực in đã hết thời hạn sử dụng?

Kiểm tra lượng mực còn lại trong hộp mực.  

Nếu tài liệu đã nhận không thể in 2 mặt

Kiểm tra cài đặt in 2 mặt của tài liệu fax đã nhận.