> Vấn Đề Về Fax/Điện Thoại > Fax Đã Nhận Không Được Xuất Ở Trạng Thái Sạch
454C-01L

Fax Đã Nhận Không Được Xuất Ở Trạng Thái Sạch

Nguyên nhân có thể là do vùng quét của máy gửi bẩn hoặc cài đặt nhận của máy này là sai. Kiểm tra như sau.

Vùng quét của máy gửi có bị bẩn không?

Yêu cầu người gửi kiểm tra xem vùng quét của máy có bị bẩn không.

Một phần nội dung của trang đã nhận bị thiếu phải không?

Căn chỉnh thanh dẫn giấy theo các cạnh của giấy.  
Đảm bảo in trên giấy có cỡ phù hợp.  
Cài đặt <Sử Dụng Giảm Cỡ Nhận> thành <Bật>.