> Vấn Đề Về Fax/Điện Thoại > Không Thể Gửi Fax
6SHS-036

Không Thể Gửi Fax

Nguyên nhân có thể là do có một lệnh khác hiện đang được gửi hoặc nhận hoặc cài đặt gửi fax sai. Kiểm tra như sau.

Bản gốc có được đặt đúng không?

Đặt bản gốc đúng cách.  

Đã xảy ra lỗi?

In và kiểm tra Báo Cáo Quản Lý Truyền Thông.  

Đường dây điện thoại có được cài đặt đúng không?

Kiểm tra xem đường dây điện thoại có được cài đặt chính xác không.  

Bạn có đang gửi fax ra nước ngoài không?

Chèn dấu cách vào số fax.  
Thay đổi cài đặt cho <Tốc Độ Bắt Đầu Gửi>.  

Thông tin đích có được chỉ định đúng không?

Kiểm tra xem thông tin đích có được chỉ định đúng không.  

Bạn không gửi tài liệu khác từ bộ nhớ phải không?

Đợi cho đến khi gửi hoàn tất.

Đường dây điện thoại bên ngoài có bận không?

Chờ cho đến khi đường dây rỗi.

Bạn đã kiểm tra môi trường nhận của đích (máy fax của người nhận) chưa?

Kiểm tra xem máy fax của người nhận có tương thích với máy này không (ví dụ như máy có hỗ trợ G3 không).
Kiểm tra xem giấy có được nạp vào máy fax của người nhận chưa.
Kiểm tra xem đường fax của người nhận có đang bận không.
Khi đường fax của người nhận đang bận, thì "Kết quả" trong Báo Cáo Kết Quả Gửi Fax sẽ hiện lên "Bận/Không Tín Hiệu."  

Bạn có đang sử dụng đường cáp quang để gửi fax không?

Máy này phù hợp với việc sử dụng trên các đường tương tự. Khi sử dụng đường cáp quang hoặc đường dây điện thoại IP, máy không thể hoạt động đúng tùy thuộc vào môi trường kết nối hoặc thiết bị kết nối. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với nhà cung cấp đường cáp quang hoặc điện thoại IP.