> Vấn Đề Về Fax/Điện Thoại > Fax Đã Gửi Không Được Xuất Ở Trạng Thái Sạch
454C-01J

Fax Đã Gửi Không Được Xuất Ở Trạng Thái Sạch

Nguyên nhân có thể là do mặt kính hoặc khay nạp bị bẩn hoặc cài đặt gửi không phù hợp. Kiểm tra như sau.

Không phải là mặt kính hoặc khay nạp bẩn?

Hãy làm sạch mặt kính hoặc khay nạp. Nếu việc làm sạch không cải thiện kết quả, nguyên nhân có thể là do máy fax của người nhận.

Cài đặt gửi có đúng không?

Trong số các mục cài đặt gửi, hãy kiểm tra cài đặt chất lượng hình ảnh. Nếu cần, hãy thay đổi cài đặt.  

Bạn đã thay đổi cài đặt gửi mặc định phải không?

Nếu bạn đã thay đổi cài đặt mặc định bằng <Thay Đổi Cài Đặt Mặc Định (Fax)>, hãy khởi tạo cài đặt để khôi phục các cài đặt mặc định nhà máy.