> Vấn Đề Về Fax/Điện Thoại > Không Thể Gửi Fax Bằng Cách Chỉ Định Đích Trong Lịch Sử Gửi
6SHS-037

Không Thể Gửi Fax Bằng Cách Chỉ Định Đích Trong Lịch Sử Gửi

Hiển thị lịch sử không khả dụng khi không có dữ liệu lịch sử hoặc chức năng lịch sử bị hạn chế. Kiểm tra như sau.

Bạn đã TẮT máy phải không?

TẮT máy sẽ làm cho dữ liệu lịch sử được lưu trữ bị xóa.

Bạn đã cài đặt <Hạn Chế Điểm Đích Mới> thành <Bật> phải không?

Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, dữ liệu lịch sử được lưu trước khi cài đặt thành <Bật> sẽ bị xóa.

Bạn đã cài đặt <Hạn Chế Gửi Lại từ Nhật Ký> thành <Bật> phải không?

Nếu bạn đặt thành <Bật>, bạn không thể chỉ định đích từ lịch sử.