> Vấn Đề Về Fax/Điện Thoại > Tốc Độ Nhận Thấp
454C-01U

Tốc Độ Nhận Thấp

Liên hệ với người gửi để kiểm tra xem cài đặt độ phân giải có phù hợp không.