> Vấn Đề Về Mạng > Bạn không thể tìm thấy máy chủ in để kết nối
454C-00K

Bạn không thể tìm thấy máy chủ in để kết nối

Kiểm tra trạng thái của máy chủ in và máy tính.
Kiểm tra xem máy chủ in và máy tính có được kết nối đúng không.
Kiểm tra máy chủ in có đang chạy không.
Kiểm tra xem bạn có quyền người dùng để kết nối với máy chủ in không. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng liên hệ ​​với quản trị viên máy chủ.
Kiểm tra xem [Network discovery] đã được bật chưa.