> Vấn Đề Về Mạng > Không chắc về địa chỉ IP được đặt
454C-00H

Không chắc về địa chỉ IP được đặt

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP bằng quy trình sau.

Xem Cài Đặt IPv4

<Status Monitor> <Thông Tin Mạng> <IPv4> Chọn cài đặt để xem Kiểm tra cài đặt

Xem Cài Đặt IPv6

<Status Monitor> <Thông Tin Mạng> <IPv6> Chọn cài đặt để xem Kiểm tra cài đặt