> Vấn Đề Về Việc Quét > Tài Liệu Quét Bị Lem Mực
6SHS-03R

Tài Liệu Quét Bị Lem Mực

Có thể xảy ra lem mực nếu cài đặt mật độ không phù hợp. Kiểm tra xem điều chỉnh mật độ có phù hợp không và nếu cần thiết, hãy thay đổi cài đặt.