> Vấn Đề Về Việc Quét > Không Thể Quét Qua Máy Tính
6SHS-03K

Không Thể Quét Qua Máy Tính

Nguyên nhân có thể là do bản gốc không được đặt đúng cách hoặc có vấn đề với cài đặt trình điều khiển máy quét. Kiểm tra như sau.

Bản gốc có được đặt đúng không?

Đặt bản gốc đúng cách.  

Không có vấn đề gì với trình điều khiển máy quét hay phần mềm phải không?

Cài đặt lại trình điều khiển máy quét hoặc phần mềm.

Cài đặt độ phân giải có đúng không?

Nếu độ phân giải quá cao, việc quét có thể không thực hiện được tùy thuộc vào môi trường. Trong trường hợp đó, hãy giảm độ phân giải và kiểm tra xem có thể quét chưa.