> Vấn Đề Về Việc Quét > Không Thể Lưu Tài Liệu Đã Quét Vào Máy Tính
454C-01X

Không Thể Lưu Tài Liệu Đã Quét Vào Máy Tính

Nguyên nhân có thể là do bản gốc không được đặt đúng cách hoặc có vấn đề với trình điều khiển máy quét. Kiểm tra như sau.

Bản gốc có được đặt đúng không?

Đặt bản gốc đúng cách.  

Không có vấn đề gì với trình điều khiển máy quét hay phần mềm phải không?

Cài đặt lại trình điều khiển máy quét hoặc phần mềm.