> Προβλήματα με ασύρματη σύνδεση LAN > Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο (Ασύρματη σύνδεση LAN)
54WK-048

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο (Ασύρματη σύνδεση LAN)

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής, του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Δείτε επίσης τα παρακάτω στοιχεία.

Έχει εγκατασταθεί σωστά η συσκευή και είναι έτοιμη για σύνδεση στο δίκτυο;

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου. Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN

Εμφανίζεται το εικονίδιο Wi-Fi στην Αρχική οθόνη;

Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί ασύρματη σύνδεση LAN.

Έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης;

Ελέγξτε εάν το κλειδί δικτύου έχει ρυθμιστεί σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου του κλειδιού δικτύου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Ελέγξτε εάν το κλειδί WEP που δημιουργήθηκε αυτόματα (δεκαεξαδικό) έχει επιλεγεί. Για ενεργοποίηση της επικοινωνίας χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης LAN με χειροκίνητη εισαγωγή.
Εάν ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης έχουν ρυθμιστεί όπως περιγράφεται παρακάτω, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή.
Η διεύθυνση MAC της συσκευής και του υπολογιστή απορρίπτεται από τη λειτουργία φιλτραρίσματος των πακέτων διευθύνσεων MAC*.
Εάν χρησιμοποιείτε μόνο το IEEE 802.11n για την ασύρματη επικοινωνία, επιλέγεται WEP ή ορίζεται η μέθοδος κρυπτογράφησης WPA/WPA2 για το TKIP.
*Λειτουργία που επιτρέπει την επικοινωνία μόνο με συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις MAC και απαγορεύει άλλες επικοινωνίες.

Είναι ίδιο το SSID του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης στο οποίο έχει συνδεθεί ο υπολογιστής με αυτό του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης στο οποίο έχει συνδεθεί η συσκευή;

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής και του υπολογιστή.
Για να ελέγξετε το SSID στο οποίο έχει συνδεθεί η συσκευή 
Για να ελέγξετε το SSID στο οποίο έχει συνδεθεί ο υπολογιστής 
Εάν διαφέρουν, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης LAN αυτής της συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ασύρματου δικτύου LAN
Αναφορικά με τον ασύρματο δρομολογητή ή το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε αυτό με το SSID στο οποίο έχει συνδεθεί ο υπολογιστής.