> Προβλήματα με ασύρματη σύνδεση LAN > Το SSID του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται στη λίστα σημείων πρόσβασης
54WK-090

Το SSID του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται στη λίστα σημείων πρόσβασης

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το SSID του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι σωστό ή δεν έχει γνωστοποιηθεί. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστό το SSID;

Ελέγξτε εάν το SSID του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης που σημειώσατε είναι σωστό.

Είναι η συσκευή σωστά συνδεδεμένη στο δίκτυο;

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου. Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και μετά τον έλεγχο της σύνδεσης δικτύου, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης. Εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε εκ νέου τις ρυθμίσεις. Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN

Έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης;

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αόρατη λειτουργία*1 ή η απόρριψη σύνδεσης ANY*2, το SSID ενδέχεται να μην εμφανίζεται. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης LAN με χειροκίνητη εισαγωγή.
*1Λειτουργία που απενεργοποιεί τον αυτόματο εντοπισμό του SSID ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης σε άλλες συσκευές.
*2Λειτουργία κατά την οποία ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης απορρίπτει τη σύνδεση, εάν το SSID της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί έχει οριστεί σε «ANY» ή είναι κενό.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν οριστεί άλλα κανάλια εκτός των καναλιών Ch.1 έως Ch.13. Όταν χρησιμοποιούνται πολλοί ασύρματοι δρομολογητές ή σημεία πρόσβασης, αποφύγετε τις παρεμβολές ραδιοσυχνότητας ορίζοντας ξεχωριστά κανάλια, όπως «δρομολογητής A: Ch.1, δρομολογητής Β: Ch.6, δρομολογητής Γ: Ch.11.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τον τρόπο ελέγχου ή διαμόρφωσης των ρυθμίσεων καναλιού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των ασύρματων δρομολογητών ή των σημείων πρόσβασης ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.