> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή καμπυλώνει > Το χαρτί είναι τσαλακωμένο
54WK-0AU

Το χαρτί είναι τσαλακωμένο

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Εάν το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί κάτω από τη γραμμή ορίου τοποθέτησης ή έχει τοποθετηθεί λοξά, μπορεί να τσαλακωθεί.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Εμφανίζεται το πρόβλημα κατά την εκτύπωση σε απλό ή λεπτό χαρτί;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθ τσαλακώμ χαρτ>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν επιλέξετε <On>, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να είναι αποχρωματισμένες ή η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι πιο αργή.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.