> Προβλήματα με ασύρματη σύνδεση LAN > Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN
54WK-08R

Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε την ασύρματη σύνδεση LAN.
1
Ελέγξτε την κατάσταση του υπολογιστή σας.
Έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις του υπολογιστή και του ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης;
Έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ρεύματος και του καλωδίου LAN);
Έχει ενεργοποιηθεί ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης;
Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων
Απενεργοποιήστε τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις ξανά.
Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στο δίκτυο.
2
Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και, έπειτα, ενεργοποιήστε την ξανά.
3
Ελέγξτε το σημείο τοποθέτησης της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης.
Μήπως η συσκευή είναι τοποθετημένη πολύ μακριά από τον ασύρματο δρομολογητή ή το σημείο πρόσβασης;
Υπάρχουν εμπόδια, όπως τοίχοι, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης;
Υπάρχουν τυχόν συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή ψηφιακά τηλέφωνα χωρίς καλώδια που εκπέμπουν ραδιοκύματα κοντά στη συσκευή;
4
Διαμορφώστε εκ νέου τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου LAN.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης έχουν ρυθμιστεί όπως περιγράφεται παρακάτω, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του ασύρματου δικτύου LAN με χειροκίνητη εισαγωγή.
Η αόρατη λειτουργία*1 είναι ενεργοποιημένη.
Η απόρριψη σύνδεσης ANY*2 είναι ενεργοποιημένη.
Το κλειδί κρυπτογράφησης που δημιουργήθηκε αυτόματα (δεκαεξαδικό) είναι επιλεγμένο.
*1Λειτουργία που απενεργοποιεί τον αυτόματο εντοπισμό του SSID ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης σε άλλες συσκευές.
*2Λειτουργία κατά την οποία ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης απορρίπτει τη σύνδεση, εάν το SSID της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί έχει οριστεί σε «ANY» ή είναι κενό.
Εάν ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο πρόσβασης έχουν ρυθμιστεί όπως περιγράφεται παρακάτω, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή.
Η διεύθυνση MAC της συσκευής και του υπολογιστή απορρίπτεται από τη λειτουργία φιλτραρίσματος των πακέτων διευθύνσεων MAC*3.
Εάν χρησιμοποιείτε μόνο το IEEE 802.11n για την ασύρματη επικοινωνία, επιλέγεται WEP ή ορίζεται η μέθοδος κρυπτογράφησης WPA/WPA2 για το TKIP.
*3Λειτουργία που επιτρέπει την επικοινωνία μόνο με συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις MAC και απαγορεύει άλλες επικοινωνίες.