> Προβλήματα με ασύρματη σύνδεση LAN > Δεν είστε βέβαιοι για το SSID ή το κλειδί δικτύου του ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
54WK-08J

Δεν είστε βέβαιοι για το SSID ή το κλειδί δικτύου του ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Ελέγξτε το SSID ή το κλειδί δικτύου, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Ελέγξτε εάν το SSID μπορεί να βρεθεί στον ασύρματο δρομολογητή, στη συσκευή σημείου πρόσβασης ή στο κουτί συσκευασίας.
Ελέγξτε το SSID ή το κλειδί δικτύου του δρομολογητή ασύρματου δικτύου ή του σημείου πρόσβασης χρησιμοποιώντας το Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Βοηθός ρύθμισης ασύρματου δικτύου Canon MF/LBP).